Partie polityczne

Partie polityczne

Partie te są organizacjami członkowskimi, jednak nie są to organizacje pozarządowe. Powodem, dla którego nie są zaliczane do organizacji pozarządowych jest to, że są zbyt blisko z władzą publiczną. A jak się widzi z doświadczenia są one wręcz organizacjami ”rządowymi” i politycznymi. Zrzeszają one obywateli wspólnych interesów i poglądów skłonnych do zabiegania i realizacji poprzez zdobywanie i sprawowanie władzy państwowej. W demokracji partie muszą konsolidować polityków według zdolności artykułowania i reprezentowania interesów niektórych odłamów społeczeństwa. Partie potrafią skutecznie starać się o ich realizację Każda partia jest dolna do rywalizacji o władzę i wpływy w państwie i międzypaństwowych instytucjach z umiejętnością negocjowania, zawierania kompromisów, współdziałania, kiedy interesy większości narodu są zgodne. W systemie autorytarnym funkcje partii są odmienne w zależności od ich stosunku do panującego w danym państwie reżimu. Funkcje partii są odmienne i zróżnicowane w zależności od tego jaki system panuje w danym państwie.

PO

Założona została w styczniu 2001 roku przez Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płużyńskiego i Donalda Tuska. Ideologią tej partii jest połączenie liberalizmu konserwatywnego i chadecji. Obecnie tworzy koalicję rządzącą wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Partia ta opowiada się za zwiększeniem roli Parlamentu Europejskiego i według jej członków fundamentem cywilizacji zachodu jest biblijny Dekalog, a państwo nie może pozwolić by łamano jej zasady, co jest pozbawieniem godności i praw innych osób. Partia ta głosi wprowadzenie podatku liniowego oraz utrzymanie obowiązującej składki ubezpieczeniowej. Popiera wprowadzenie zasady wyborów większościowych, sprywatyzowania służby zdrowia. Głosi też o ograniczeniu immunitetu parlamentarnego, natomiast sprzeciwia się wprowadzenia w prawie rejestrowanych związków partnerskich lub legalizacji małżeństw tej samej płci, jak i eutanazji. Nie zgadza się dokonania zmian w prawie przerywania ciąży i legalizacji narkotyków oraz przywrócenia kary śmierci. Postuluje też uproszczenie podatków i dostosowanie ich do praw unijnych.

PiS

Zarejestrowana została w czerwcu 2001 roku na fali popularności Lecha Kaczyńskiego, kiedy to pełnił funkcje ministra sprawiedliwości. Działacze tego ugrupowania w większości wywodzę się z AWS oraz ROP. Partia ta opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar i zaostrzenia kar dla przestępców w szczególności zaś przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Ciągle postulują za zasadą jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników. Jest za integracją z Unią Europejską, ale też i za polityką proamerykańską. Partia ta poparła udział polskich żołnierzy w Iraku i sprzeciwia się ich wycofaniu. Partia ta zaprezentowała projekt nowej konstytucji, w której proponuje się przyznanie prezydentowi na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia z mocą ustawy, zmniejszenie sejmu i senatu oraz likwidację Rady Polityki Pieniężnej. Partia ta jest tez przeciwna eutanazji, aborcji, związkom homoseksualnym oraz legalizacji narkotyków. Chcą przywrócenia kary śmierci, bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i wyższych uczelniach państwowych, bezpłatnej służby zdrowia oraz ujawnienia wszystkich nazwisk agentów dawnego ustroju. Chcą też systemu semiprezydenckiego.

SLD

Jest to partia powstała w kwietniu 1999 roku przez działaczy koalicji SLD. Oferuje program nowoczesnej socjaldemokracji, popiera zachowanie większości funkcji socjalnych państwa, świecką funkcję pastwa i tolerancję światopoglądową i równy status kobiet i mężczyzn. Postulują zachowanie podatku progresywnego, zwiększenie płacy minimalnej, utrzymanie państwowej edukacji i służby zdrowia, legalizację związków partnerskich, aborcji oraz miękkich narkotyków. Chcą też aby finansowano z budżetu państwa zapłodnienia in vitro, likwidacja Instytutu Pamięci narodowej i legalizacja eutanazji. Sprzeciwiają się wprowadzeniu podatku liniowego, przywróceniu kary śmierci, likwidacji powiatów i zniesienia Senatu. Aktualnie przewodniczącym jest Grzegorz Napieralski. Wcześniejszymi przewodniczącymi byli Leszek Miller, Krzysztof Janik, Józef Oleksy, Wojciech Olejniczak. Partii tej zarzuca się, że powstała z ludzi dawnej PZPR, czyli systemu totalitarnego. Jej główna siłą była Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej.

PSL

Jest to centrowa partia agrarystyczna, czyli rolnicza, która powstała w maju 1990 z połączenia PSL Odrodzenie oraz wilanowskiego PSL. Partia ta opowiada się za interwencjonalizmem państwowym szczególnie w rolnictwie oraz zwolnieniem tempa prywatyzacji. Popierała wejście do unii na dobrze wynegocjowanych warunkach i nadal popiera integrację europejską. Sprzeciwia się podatkowi liniowemu, przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji i aborcji oraz legalizacji związków homoseksualnych, zniesieniu poboru do wojska wprowadzeniu armii zawodowej, legalizacji narkotyków oraz też rozdziałowi państwa od kościoła. Nie popiera też likwidacji powiatów. Partia ta postuluje rozwiązanie senatu i powołania izby samorządowej oraz wycofanie wojsk z Iraku, utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia. Bardzo wspiera starania upublicznienia teczek służb peerelu, jak i poprawienie stosunków sąsiedzkich, uproszczenie przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Chce wprowadzenia podatku rodzinnego, wspiera agroturystykę i decentralizację władzy.

UPR

Partia ta powstała w listopadzie 1987 w Józefowie założona przez Ruch Polityki Realnej jako konserwatywno-liberalna partia polityczna. Jej sygnatariuszami byli Ryszard Czarnecki, Jnusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Stefan Kisielewski, Robert Smoktunowicz, Andrzej Sadowski. Do postulatów tej partii jest obniżenie podatków redukcja administracji państwowej, zniesienie utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, prywatyzacja państwowej służby zdrowia, szkolnictwa oraz spółek państwowych, przymusu ubezpieczeń społecznych, majątkowych i osobowych, przywrócenie kary śmierci dla morderców. W sejmie wniosła projekt uchwały lustracyjnej, co było przyczyną upadku rządu Jana Olszewskiego, projekt Konstytucji RP, ustawy o większości ordynacji wyborczej oraz reprywatyzacji. Obecni kandydaci tej partii startują z list innych partii. Należy przyznać, że jest to jedna z bardziej kontrowersyjnych partii, jaka istniała w ostatnich latach w Polsce. Wielokrotnie wypomina się przynależność do niej aktualnym politykom innych partii.

Samoobrona

Reprezentuje poglądy narodowo-lewicowe, założona w styczniu 1992 roku z inicjatywy działaczy ZZR ”Samoobrona” Andrzeja Leppera. Partia ta jest typowo rolnicza, postuluje o dofinansowanie rolnictwa i zwiększenie wydatków socjalnych. Pieniądze te mają być osiągnięte z uszczelnienia systemu podatkowego i wprowadzenie podatku obrotowego. Zniesieni lub ograniczenie VAT, likwidacja niepotrzebnych urzędów, fundacji i funduszy finansowanych z budżetu państwa. Chce zmniejszenia rezerwy walutowej NBP i jego reformy, a także kontrolowanie jej przez Sejm. Według tej partii głównym sektorem gospodarki powinno być rolnictwo, popiera interwencjonizm. Sprzeciwia się nadmiernym inwestycjom zagranicznym w Polsce. Sprzeciwia się eutanazji, aborcji, wprowadzeniu podatku liniowego oraz prywatyzacji majątku państwowego. Chce systemu prezydenckiego, likwidacji Senatu, wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, wycofania wojsk z Iraku, wprowadzenia armii zawodowej, bezpłatnej edukacji, bezpłatnej służby zdrowia, odtajnienie teczek peerelowskich oraz legalizację marihuany.

Back To Top