Materiałoznawstwo

Materiałoznawstwo

Jest to swoista dziedzina wiedzy technicznej, dokładnie inżynierskiej, która zajmuje się opisem materiałów konstrukcyjnych. Można ją podzielić na materiałoznawstwo maszynowe i budowlane. Pierwsze odnosi się do materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn i innych urządzeń mechanicznych. Z kolei drugie odnosi się do typowych materiałów budowlanych. Niektóre materiały z tej serii mogą być przedmiotem tylko jednej dziedzin bądź obu, zależnie od ich właściwości i zastosowania. Każda z tych dziedzin zwraca bowiem uwagę na inne właściwości danego materiału. Można też podzielić ową dziedzinę na materiałoznawstwo poligraficzne, włókiennicze i wiele innych, zgodni z ich dokładnym, profesjonalnym przeznaczeniem. Współcześnie coraz częściej wyszukuje się zarówno materiałów naturalnych, jak i sztucznych, syntetycznych, które miałyby jak największe zastosowanie w obecnym świecie techniki, budowlanki czy architektury. Również każdy przemysł, szczególnie działający na większą skalę, pragnie stosować tego typu materiały.

Ciągliwość

Jest to swoiste określenie stosowane przede wszystkim do oceny jakościowej podatności danego materiału na odkształcenia trwałe i to bez naruszenia spójności owego materiału. Ciągliwość badana jest przede wszystkim przez próbę udarności. Pod tym kątem badane są praktycznie wszystkie obecnie istniejące, znane materiały. Wymiary określane są w specjalnych tabelach, które dostępne są w podręcznikach inżynierskich, tabelach inżynierskich czy na stronach internetowych. Daje to możliwość przewidzenia możliwości wykorzystania danego materiału do określonych celów, konstrukcji.

Kąt nasypu

Tym terminem określa się swoisty kąt między tworzącą a podstawą stożka, który utworzony jest przy swobodnym nasypywaniu materiału sypkiego ziarnistego z odpowiedniej wysokości i to prostopadle do podstawy, co jest niezwykle ważne. Od kąta tego zależy kształt i jednocześnie sama wielkość danego stożka, który powstanie. Decyduje to o powierzchni składowania, o pojemnościach magazynowych. Wartość kąta nasypu i naturalnego zsypu są charakterystyczne dla ładunków pod względem ich przesypywania się na burtę statku przede wszystkim.

Defektoskopia

Jest to swoista metoda badań materiałów, nieniszcząca, ale przede wszystkim przystosowana dla metali i ich stopów. Jej zadaniem jest wykrycie wad powierzchni oraz wewnętrznych wad materiału, jak rysy, pęcherze, rzadzizny, wtrącenia, pęknięcia i wiele innych. Można wyróżnić kilka jej rodzajów, a mianowicie defektoskopię: rentgenowską, gamma, magnetyczną, elektryczną, ultradźwiękową czy luminescencyjną i wiele innych, a powstają też coraz to nowe metody z tej kategorii. Są one niezwykle przydatne. Można dzięki nim wyeliminować niebezpieczne, ze względu na swoje wady, materiały.

Żaroodporność

Tak też określa się przede wszystkim zdolność danego materiału do przeciwstawienia się swoistej korozji gazowej, która dokonywana jest w podwyższonych temperaturach. W skrócie mówi się tak o wytrzymałości materiałów na niezwykle wysokie temperatury. Dla zwiększenia żaroodporności stosowane są współcześnie specjalne dodatki stopowe, jak przede wszystkim chrom, krzem czy aluminium. Tego typu badania wykorzystywane są, jeśli dany materiał ma wejść w skład elementu, który umieszczony będzie blisko urządzeń lub pomieszczeń o dużych temperaturach lub będzie elementem maszyny produkującej duże ilości ciepła.

Plastyczność

Jest to swoista zdolność materiałów do ulegania nieodwracalnym odkształceniom, głównie pod wpływem zewnętrznych sił, które działają na dany materiał. Powstają one w skutek działania na ciała stałe określonych naprężeń mechanicznych, które po przekroczeniu danego zakresu zdolne są do odkształceń sprężystych, a jednocześnie owe naprężenia są tak małe, że nie powodują żadnych zniszczeń co do ciągłości struktury danego materiału. Naprężenie, przy którym zaczyna się proces plastyczny, to granica plastyczności.

Nasiąkliwość

Jest to swoista zdolność materiału do wchłaniania wody, tak zwane maksymalne nasycenie wodą określonego materiału. Wyróżnia się nasiąkliwość masową oraz objętościową. Zależy ona przede wszystkim od materiału, którego dotyczy. Należy zaznaczyć, że nasiąkliwość jest badana specjalnymi przyrządami, ale już praktycznie „na oko” istnieje pewna możliwość oszacowania wartości nasiąkliwości, jednakże oczywiście obarczona sporym błędem i niezbyt dokładna. Jest to szczególnie ważny wymiar w przypadku materiałów, które mają mieć kontakt z wodą.

Back To Top