Badanie – czym jest? Rodzaje badań.

Badanie – czym jest? Rodzaje badań.

Nie jest to pojecie jednoznaczne. Praktycznie wiele można tutaj podciągnąć innych, pokrewnych pojęć. Ważne jest doprecyzowanie jego znaczenia. Oczywiście badanie wiąże się ze zbieraniem określonych informacji, wiedzy z literatury źródłowej, fachowej, związanej z daną dziedziną i pokrewnych w miarę do tematu, którym się zajmujemy, a także analizowanie zebranych informacji i danych, jak również wyciąganie z nich wniosków. Należy przyznać, że wyróżnia się wiele kategorii badań, a w tym: naukowe, lekarskie, statystyczne, marketingowe, panelowe, materiałowe, maszynowe, kosmologiczne, operacyjne (związane z ekonomią), longitudinalne, podłużne, poprzeczne, ukośne, przesiewowe, badania rynku, reprezentacyjne, edukacyjne, badania pracy, przypadków, reklamy, ginekologiczne, osobowościowe, behawioralne i wiele innych. Praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, prywatnego, akademickiego i zawodowego można znaleźć grupę badań, które można wykorzystać i które często w sumie wykorzystujemy, nawet nie zdając sobie często z tego sprawy.

Badanie naukowe

Tym terminem określa się wszelką praktycznie działalność naukową. Są to badania naukowe w formie opisów, analiz, eksperymentów, gromadzenia danych, studiowania literatury źródłowej i wiele innych. Ważne jest tutaj również wyciąganie wniosków z zebranych informacji z literatury i własnych danych. Można pojęcie badania naukowego rozpatrywać w szerokim znaczeniu jako ogół czynności pracy naukowej, w znaczeniu pośrednim jako czynności wykonawcze badań naukowych, a także w znaczeniu wąskim jako badania właściwe. Badania naukowe można podzielić na podstawowe, stosowane oraz wdrożeniowe. Inny podział wyróżnia badania obserwacyjne i eksperymentalne, z czego są one przede wszystkim współcześnie stosowane w medycynie i dziedzinach jej pokrewnych. Oczywiście wszystko to jest kontrolowane przez państwo pod kątem ekonomicznym (finansowanie badań), ideologicznym (badania zgodnie z polityką i zapotrzebowaniem państwa), organizacyjnym i prawnym. Ważne są badania, które rzeczywiście wnoszą coś do nauki i życia ludzi.

Badanie marketingowe

Jest to swoisty proces zbierania informacji, a następnie ich przetwarzania. Celem jest tutaj swoiste zmniejszenie potencjalnego ryzyka decyzji marketingowych, które wpłynęłyby negatywnie na losy danej firmy. Pojęcie to jest szersze od pojęcia badania rynku, a to ostatnie dodatkowo jest też ogólniejsze od pojęcia analizy rynku. Wszystkie te pojęcie zawierają się kolejno w sobie. Badania marketingowe przede wszystkim mają uchronić określone firmy przez podjęciem błędnych decyzji, które zaważą na ich dalszych losach, a także mają zdobywać informacje o szansach na sukces i uzyskiwanie informacji, które pozwalają zidentyfikować potrzeby i oczekiwania potencjalnych lub ewentualnie już obecnych klientów, konsumentów. Badania te mogą być skierowane do wszystkich potencjalnych odbiorców, czyli do grupy otwartej lub też do grupy zamkniętej, wybranych osób, z którymi chce się nawiązać współpracę, lub z którymi już się współpracuje. Mimo długoletniej współpracy trzeba przecież ciągle kontrolować wzajemne korzyści i straty.

Maszynoznawstwo

Tym terminem określa się jedną z podstawowych dziedzin wiedzy w zakresie inżynierii mechanicznej energetycznej oraz elektrycznej. Znajomość budowy i zasad działania określonych maszyn ma za zadanie usprawnienie działania firm, kontroli maszyn, dbanie o bezpieczeństwo pracowników w ich miejscach pracy, jak również możliwość określenia poprzez budowę danej maszyny, jej usterki do naprawy, zasad funkcjonowania, jak również zastosowania. Jest to też swoiste projektowanie i eksploatacja silników, maszyn elektrycznych, cieplnych, roboczych, rolniczych, urządzeń dźwigowych, przenośników różnego typu, sprężarek, środków transportu i wiele innych. Najczęściej współcześnie dzieli się tą dziedzinę na maszynoznawstwo mechaniczne, energetyczne oraz elektryczne. Maszynoznawstwo jest obecnie coraz popularniejsze. Pojawia się również jako osobny kierunek na studiach inżynierskich na politechnikach. Jednocześnie coraz częściej ceni się umiejętności korzystania z literatury i pamiętania określonych informacji, co do maszyn właśnie.

Materiałoznawstwo

Jest to jedna z dziedzin wiedzy technicznej, dokładnie inżynierskiej, która przede wszystkim zajmuje się opisem materiałów konstrukcyjnych. Chodzi o opisywanie ich właściwości, odpowiednich parametrów, a także analizowanie i wyciąganie wniosków z tego. Dzięki temu wielokrotnie znane są odpowiednie parametry danego materiału, a przez to i jego zastosowanie. Wpływa to na dobór materiałów dla danego punktu, do danej maszyny bądź po prostu obiektu. Dzieli się je na materiałoznawstwo maszynowe i budowlane, poligraficzne i włókiennicze. Jednocześnie należy zaznaczyć, że niektóre materiały nadają się zarówno do grupy maszynowej, jak i do budowlanej, ale wtedy dobierane są one pod kątem zupełnie nieraz odmiennych parametrów, a inne z kolei materiały po prostu mogą być stosowane tylko i wyłącznie do jednego typu materiałoznawstwa. Ich ceny również zależą od możliwości, które sobą oferują. Ponadto należy tutaj zaznaczyć, że materiałoznawstwo jest obecnie coraz popularniejszą dziedziną nauki, jako osobny kierunek na studiach politechnicznych.

Statystyka

Jest to swoista nauka. Jej przedmiotem są metody pozyskiwania i prezentacji, jak również analizy danych, które opisują dane zjawiska, w tym zjawiska masowe. Większość otaczającego świata i badań nad nim opiera się na eksperymentach dla potwierdzenia swoich hipotez bądź teorii. Ważna jest kolejność prowadzonych czynności, a więc najpierw należy zebrać odpowiednią ilość danych, potem przeprowadzić ich analizę, a na końcu dokonać interpretacji i wyciągnąć z tego wnioski. Dla badacza przygotowane została i nadal powstają coraz to nowe zestawy narzędzi, a więc sprawdzonych metod, które umożliwiają operowanie dużych zbiorów danych. Początki statystyki miały już miejsce w starożytności, nawet w Starożytnym Egipcie. Jednakże termin ten pojawił się dopiero w połowie dziewiętnastego wieku jako zbiór danych na temat stanu państwa w formie tabelarycznej. Najczęściej dokonywanymi analizami w statystyce są przede wszystkim analiza: wariancji, czynnikowa, regresji, korelacji, kanoniczna, dyskryminacyjna, szeregów czasowych i wiele innych.

Badanie lekarskie

Tym terminem określa się praktycznie wszystkie badania prowadzone osobiście przez lekarza lub lekarza weterynarii w odniesieniu do zwierząt. Badania prowadzone są podczas postępowania z pacjentem. Mogą być też wykonywane przez techników bądź innych lekarzy specjalistów bez konieczności obecności danego lekarza prowadzącego, ale najczęściej na jego zlecenie. Celem jest sprawdzenie czy dany organizm jest zdrowy lub też dla wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, właściwego zdiagnozowania ich i przeprowadzenia kuracji lekarskiej. Najczęściej badania dzieli się na podmiotowe w formie zbierania wywiadów i anamnezy bądź przedmiotowe, jako badania typowo fizykalne. Badania lekarskie przede wszystkim wiążą się właśnie ze zlecaniem badań, które wymagają technik laboratoryjnych bądź obrazowych, które wykonywane są już głównie przez przygotowanych do tego techników w odpowiednich salach zabiegowych lub salach badań, na przykład rezonansowych itp. Najczęściej badania wykonywane są na terenie szpitala, kliniki lub przychodni.

Back To Top