Badanie marketingowe

Badanie marketingowe

Tym terminem określa się swoiście usystematyzowany proces zbierania informacji, ale obiektywnych, a także ich przetwarzania. Jest to wykonywane dla zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji w zakresie marketingu. Jest to w sumie pojęcie szersze niż pojęcie badania rynku, które się w nim zawiera. Jednocześnie to ostatnie jest o wiele ogólniejsze od samej analizy rynku. Ponadto należy tutaj wspomnieć o fakcie, że badania marketingowe różnego typu dają możliwość zmniejszenia ryzyka podjęcia błędnych decyzji, jak i zdobycia potrzebnych informacji, które mogą informować o szansach na ewentualny sukces czy umożliwiają też uzyskanie informacji do zidentyfikowania danej potrzeby i oczekiwań potencjalnych bądź aktualnych już konsumentów, klientów. Ważne jest, że badania marketingowe zapewniają firmie możliwość realizacji potrzeb i zaspokojenia życzeń danych klientów. Mogą być one skierowane do ogółu potencjalnych konsumentów lub tylko do wybranej ich grupy, zależnie od specyfiki firmy i jej produktów bądź usług.

Ankieta prasowa

Jest to jedna z form badania opinii, która zamieszczana jest w gazecie lub czasopiśmie. Daje ona możliwość zaniedbania doboru próby. Odbiorcami są po prostu czytelnicy. Przede wszystkim taka forma stosowana jest do badania opinii publicznej. Cechą jej jest duża dostępność, która zależy tylko i wyłącznie od nakładu gazety i jej czytelnictwa. Jednocześnie ograniczone zostają koszty badania. Jej formą, wprost odpowiednikiem, jest ankieta dla e-Czytelników zamieszczana na stronach internetowych. Wadami jest niski poziom udzielanych odpowiedzi.

Kwestionariusz

Inaczej określany jest jako ankieta, chociaż nie jest to zupełnie to samo. Jest to jedno z narzędzi badawczych. Najprostszy podział wyróżnia kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Pierwszy jest po prostu przekazywany do uzupełnienia, a drugi stosowany jest jako plan zadawanych pytań, zgodnie z którym uzupełniany jest on przez ankietera. Rodzaje pytań stosowanych w kwestionariuszach, to między innymi pytania: wprowadzające, filtrujące, otwarte, zamknięte, rankingowe itp. Bada się tutaj opinię publiczną, jak i ogólne tendencje pewnej grupy do określonego zjawiska.

Wywiad telefoniczny

Jest to typowy pośredni pomiar sondażowy. Ankieter przeprowadza po prostu rozmowę telefoniczną z respondentem, odbiorcą z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej listy pytań. Głównym zadaniem jest uzyskanie zestawu określonych informacji poprzez wzajemną komunikację. Zaletami są szybkość prowadzenia badania, jego niskie koszty i prostota, brak barier przestrzennych, możliwość powtórzenia wywiadu itp. Z kolei wadami jest brak informacji o reakcjach pozawerbalnych, ograniczona problematyka badań tego typu, konieczność zadawania pytań prostych i krótkich itp.

Zogniskowany wywiad

Pełna nazwa to zogniskowany wywiad grupowy, a inne to grupa fokusowa, fokus czy dyskusja grupowa. Jest to metoda badawcza przy badaniach jakościowych. Stosowana jest głównie w psychologii, socjologii, jak również w badaniach marketingowych czy społecznych. Po raz pierwszy prowadzone były one przez Lazarsfelda i Mertona w Stanach Zjednoczonych. Istnieje możliwość prowadzenia różnych grup dyskusyjnych, a mianowicie: wydłużone lub rozszerzone (ponad dwugodzinne), mini-grupy, eksperckie (delfickie inaczej), Cash (konfliktowe), a także kreatywne.

Dobór próby

Jest to w sumie część badania statystycznego. Głównie polega na obserwacji wybranych cech/osób, które mają pomóc stworzyć próbę statystyczną dla uzyskania pewnej wiedzy o całej populacji ludzkiej. Każda obserwacja ma dać jedną lub więcej konkretnych wartość do obiektu badań. Każda próba obarczona jest błędem, który rzutuje na cały wynik badania. Jeśli błąd jest zbyt duży, to efektem jest całkowita nieprzydatność badania. Dobór próby składa się z siedmiu etapów: definiowania populacji, wyboru operatu losowania, określania metody doboru, wielkości próby, implementacji założeń, zbierania potrzebnych danych i sprawdzania poprawności owego doboru.

Badanie rynku

Jest to swoisty zespół czynności, które polegają na gromadzeniu informacji o specyficznych zjawiskach i procesach rozgrywających się na rynku, jak również ich przyczynach, aktualnym stanie i tendencjach na przyszłość. Celem jest też zdobywanie informacji o kształtowaniu się mechanizmów na rynku, jak na przykład popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, funkcjonowanie dystrybucji i sprzedaży, działania konkurencji i wiele innych. Wszystko ma się odbywać zgodnie z normami ISO 9000.

Back To Top